OBCHODNÍ PODMÍNKY » OBCHODNÍ PODMÍNKY – CELÉ ZNĚNÍ

Název subjektu:              Monika Vadásová
Ulice a číslo popisné:     Sepekov 441
Město a PSČ                    398 51 Sepekov
 Stát                                    Česká Republika
 IČ:                                       04712960

Odpovědná osoba a kontakt                       

Bc. Monika Vadásová                                                
Sepekov 441
398 51 Sepekov                                                           
Tel.: +420 739 419 513
E-mail: silver.needles@volny.cz            

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) ustanovila fyzická osoba Monika Vadásová (dále jen „prodávající“), se sídlem Sepekov 441, 398 51 Sepekov, IČO 04712960, která je zapsána v živnostenském rejstříku pod správou příslušného úřadu dle §71 odst.2 živnostenského zákona – Městským úřadem Milevsko.

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.silverneedles-design.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Spolu se uzavřením/potvrzením závazné objednávky kupující souhlasí s celým zněním obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek (v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu).

2) Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí fyzická osoba Monika Vadásová, Sepekov 441, 398 51  Sepekov, IČ: 04712960, která je zapsána v živnostenském rejstříku pod správou příslušného úřadu dle §71 odst.2 živnostenského zákona – Městským úřadem Milevsko, a touto fyzickou osobou provozovaný internetový obchod www.silverneedles-design.cz. Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.silverneedles-design.cz.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající neumožňuje na svém internetovém obchodu www.silverneedles-design.cz nákup s registrací, neprovozuje služby zasílání novinek e-mailem. 

3) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné, prodávající není plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Prodávající neprovozuje ve svém internetovém obchodě klasický nákupní košík, zejména kvůli pohyblivé ceně za grafický návrh vytvářený na míru kupujícího. Pro závazné objednání zboží kupující kontaktuje prodávajícího písemně skrze komunikační kanály uvedené v internetovém obchodě www.silverneedles-design.cz. Písemná informace musí obsahovat informace o:

 • objednávaném zboží (případně informace ke grafickému návrhu na přání),
 • údaje o požadovaném způsobu doručení formou zvolené dopravní společnosti, pokud kupující nepřenechá rozhodnutí na prodávajícím (ve vztahu k výši dopravného).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká písemným potvrzením (akceptací) obou stran o předmětu objednávky (objednávané zboží, množství, dopravní společnost), jež je považováno za uzavření Kupní smlouvy. Písemným potvrzením se rozumí psaná komunikace elektronickou formou.

V případě, že některý z požadavků uvedených v písemné komunikaci nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu písemně/elektronicky pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické komunikace v psané formě.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zboží není v rámci dodavatelského řetězce dlouhodobě dostupné,
 • nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

4) Doprava

Zboží je možné doručit kupujícímu následujícími způsoby:

 1. Česká pošta
 2. Kurýrní služba
 3. Zásilkovna (www.zasilkovna.cz)

Prodávající při výběru přepravy zohledňuje velikost a váhu zakázky a dle toho navrhuje kupujícímu nejvhodnější typ dopravy ve vztahu k ceně a místu doručení zásilky (ČR, zahraničí). Navržený typ dopravy podléhá jeho schválení ze strany kupujícího (písemně, zpravidla při stanovování ceny za kompletní zakázku). V případě, že kupující preferuje některou z výše uvedených tří možností přepravy předem, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu před stanovením konečné ceny za celou zakázku.

V případě výběru Zásilkovny musí kupující sdělit prodávajícímu pobočku Zásilkovny, na kterou má být zakázka doručena (jasnou identifikací pobočky se rozumí její název a kompletní adresa, případně identifikátor zveřejněný v detailu každé pobočky Zásilkovny. Aktuální seznam poboček naleznete zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky. Následně stačí zadat PSČ místa doručení a vybrat nejbližší pobočku místu, kde si přejete zásilku doručit.

UPOZORNĚNÍ:

 Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce – reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

5) Platba

Konečnou cenu zakázky kupující obdrží nejpozději před jejím odesláním, a to písemně. Výsledná cena se skládá z:

 • ceny výrobku/ů,
 • nákladů na tvorbu grafického motivu na zakázku (pokud je objednán),
 • nákladů na poštovné a balné,
 • odpočtu případných slev, pokud jsou kupujícímu poskytnuty.

Zakázka je expedována až po odsouhlasení ceny kupujícím a úhradou konečné částky předem na účet prodávajícího (číslo účtu vedeného u FIO Banky a.s.: 2601506794/2010). Stejné číslo účtu platí i pro úhradu zakázky ze zahraničí pouze v EUR měně. Kupující je povinen kvůli rozeznání platby uvést do poznámky platebního příkazu své jméno a příjmení a variabilní symbol, který mu bude sdělen prodávajícím před provedením platby.

Prodávající nenabízí možnost úhrady dobírkou ani hotově.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu/paragon vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení konečné částky za celou zakázku a zašle jej v tištěné podobě spolu se zbožím na adresu kupujícího.

6) Dodací podmínky

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci. Tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

Nedojde-li v kupní smlouvě k výslovné dohodě o termínu dodání zboží, je tuto dobu oprávněn určit prodávající.

Záručním listem se rozumí paragon/faktura vydaná prodávajícím.

Dodací lhůta

Zboží standardně dodávám do jednoho měsíce od potvrzení objednávky prodávajícím. Jednoměsíční dodací lhůta je dána náročností výroby u některých položek.

7) Odstoupení od smlouvy / storno

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený viz výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno písemně/elektronicky nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Storno

Objednávku lze zrušit/stornovat do 24 hodin od odeslání objednávky kupujícím. Storno je možné poslat elektronicky, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a předmět objednávky.

8) Záruka

V balení vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta dle §620 Občanského zákoníku činí 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujícím, viz §621 Občanského zákoníku.

9) Reklamační řád

Základní ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedená ustanovení reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předáno k posouzení ihned po zjištění závady.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Reklamace může být avizována předem formou emailu. Za okamžik uplatnění reklamace se však považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží spolu s popisem závady a s veškerými listinami, které kupující se zbožím obdržel.

Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. Zboží vrácené na dobírku nebude převzato. Doporučení ze strany e-shopu je zboží pojistit.

Po dohodě s kupujícím bude vadné nebo poškozené zboží vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. V případě vrácení kupní ceny je kupující povinen uvést své číslo účtu.

O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronicky, případně SMS.

U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v kapitole „Odstoupení od smlouvy / storno“ Obchodních podmínek.

Jak postupovat při vracení zboží:

 1. Připravte zásilku dle popisu níže, v souladu se základními ustanoveními reklamačního řádu.
 2. Zboží zašlete zpět na adresu sídla e-shopu vámi zvoleným přepravcem, v souladu se základními ustanoveními reklamačního řádu.

Jak zásilku připravit:

 1. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce.
 2. Ke zboží přiložte doklad o koupi a stručný popis vady.
 3. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
 4. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

10) Podklady dodané kupujícím pro tvorbu grafického návrhu na míru

Prodávající v případě objednání grafického návrhu na míru dodá soubory s co největším rozlišením (tak jako u jiného výrobku či služby, materiál na vstupu výrazně ovlivní výslednou kvalitu na výstupu). Čím kvalitnější a ostřejší fotografii kupující poskytne, tím bude výsledek lepší. Důležité je DPI – což je označení kvality tisku (čím vyšší je číslo, tím vyšší je kvalita tisku). V případě, že si není kupující jistý, může poslat fotografie prodávajícímu ke zhodnocení.

Prodávající neručí za dodaný materiál kupujícím z titulu porušování autorských práv. Kupující v tomto případě nese plnou zodpovědnost za své dodané materiály (fota, loga, obrázky, obrazy atd.).

11) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

12) Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Fotografie výrobků kupujících budou pro prezentační účely uveřejněny na webových stránkách prodávajícího či FB skupince prodávajícího jen v případě písemného souhlasu kupujícího.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13) Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Smluvní strany mohou jakoukoliv svou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího, vyjma těchto případů: 

 • odstoupení od kupní smlouvy (nevztahuje se na storno, které je možné provést e-mailem či telefonicky do 24 hodin od odeslání objednávky kupujícím),
 • reklamace.

V těchto případech je nutné postupovat dle podmínek stanovených v kapitole „Odstoupení od smlouvy / storno“, pokud se jedná o odstoupení od kupní smlouvy, či „Reklamační řád“ v případě reklamace zboží kupujícím.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Se srdečným pozdravem a přáním hezkého dne

                        Monika Vadásová

                          Silver Needles design

Obchodní podmínky jsou platné od 7.3.2019 do odvolání.